Đăng tin có ảnh

- Đăng tin có ảnh: Bạn mở MAIL của bạn và viết bài

       Tới: raotin.vn@gmail.com; 

       Chủ đề: chính là tiêu đề bài viết; 

       Nội dung mail: chính là nội bài viết cần đăng, chèn ảnh. 

       Sau đó gửi đến địa chỉ thư raotin.vn@gmail.com,  tin của bạn sẽ lập tức được đăng với đầy đủ hình ảnh.

- Minh họa: