Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Lợi ích sản phẩm thấu chi tín chấp BIDV

Nội dung : Sản phẩm Thấu chi tín chấp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Nam



Là hình thức Ngân Hàng BIDV cho khách hàng được chi số tiền vượt quá số
tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán của mình mở tại Ngân hàng Đầu tư
và Phát triển.

Lợi ích thấu chi tín chấp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV dành
cho khách hàng:

– hồ sơ đơn giản, thời giờ phê duyệt nhanh chóng.

– Lãi suất hợp lý & phí cấp giới hạn trong mức thấp;

– Không cần tài sản thế chấp;

– Rút tiền mặt hoặc chuyển khoản tại toàn bộ các quầy thanh toán giao dịch,
các máy ATM/POS (24/7) của Ngân Hàng BIDV & của các NH khác tham gia hệ
thống Banknet, Smartlink, VNBC;

– giới hạn trong mức thấu chi: bằng 5 tháng thu nhập bình quân của khách
hàng, tối đa lên đến 100 triệu;

– Thời hạn giới hạn ở mức: tối đa 12 tháng riêng với khách hàng được cấp
giới hạn trong mức lần đầu; tối đa 36 tháng riêng với khách hàng có đủ điều
kiện được NH gia hạn

– Phương thức trả nợ: Nợ gốc được tự động trả ngay sau khi tài khoản tiền
gửi của khách hàng phát sinh giao dịch ghi có; nợ lãi được trả một lần vào
ngày cuối mỗi tháng.
Xem thêm:Giải pháp vay tín chấp theo lương tại hà nam trong 3 ngày.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 14/08/2018 20:34:04