Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Ngân hàng nhà nước được tăng thêm quyền và nhiệm vụ...

Nội dung : NHNN được tăng thêm quyền & nghĩa vụ

Đăng ký vay tín chấp với lãi vay hấp dẫnNghị định số 156/2013 về chức năng, nghĩa vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của NHNN được Chính phủ ban hành ngày 11/11. Trong đó, NHNN được xác định
là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, NH Trung ương của nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa nước ta; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt
động NH và ngoại hối; tiến hành chức năng của Ngân hàng Trung ương về ban
hành tiền, NH của những tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho
Chính phủ; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của NHNN.

Với nghị định này, lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước được trao quyền của một
NH Trung ương, hoạt động độc lập và tự chủ, theo các chuẩn mức quốc tế, với
nghĩa vụ quan trọng nhất là không chuyển biến vĩ mô, kiểm soát lạm phát &
đảm bảo cho các tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh ở trong khuôn khổ luật
pháp.

Theo Laisuatnganhang.vn
Xem thêm:Những bí quyết khi vay tín chấp hóa đơn điện tại Yên Bái nhanh
nhất?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 12/08/2018 21:11:35