Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Đứng tên đăng ký quyền sử dụng đất

Nội dung : Năm 2 ngàn, vợ chồng tôi có mua một mảnh đất. Khi làm giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, chỉ có mình chồng tôi thay mặt đứng tên. Xin quý
báo cho biết, việc thay mặt đứng tên như vậy có tác động gì đến sự việc
phân chia tài sản của vợ chồng tôi sau này? Tôi rất có thể bổ sung cập nhật
tên mình vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?


Nguyễn Thị Mai


- Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2 nghìn quy chế về tài sản chung
của vợ chồng như sau: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng
tạo ra, nguồn thu do lao động, hoạt động sản xuất, buôn bán và những nguồn
thu hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ,
chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung & những tài sản khác mà
vợ, chồng đàm phán là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được
sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ, chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ
hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản
chung khi vợ chồng có đàm phán. Tài sản chung của vợ chồng thuộc về chung
hợp nhất. trong tình huống tài sản thuộc về chung của vợ chồng mà pháp luật
quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì ở trong giấy ghi nhận quyền sở hữu
phải ghi tên của cả vợ chồng. trong tình huống không còn chứng cứ minh
chứng tài sản mà vợ, chồng đang sẵn có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi
bên thì tài sản đây là tài sản chung.
Điều 5 Nghị định 70/2001/NĐ-CP ngày 3-10-2001 của Chính phủ quy chế chi
tiết thi hành Luật Hôn nhân & Gia đình quy định về ĐK tài sản thuộc về
chung của vợ chồng như sau: Các tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng khi
ĐK quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ và chồng theo quy định tại khoản 2
Điều 27 của Luật Hôn nhân & Gia đình bao gồm: Nhà ở, quyền sử dụng đất và
những tài sản khác mà pháp luật quy chế phải ĐK quyền sở hữu. Việc ĐK các
tài sản, quyền tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng phải ghi tên của cả
vợ & chồng theo quy chế tại khoản 1 vấn đề đó được tiến hành kể từ ngày
nghị định này có hiệu lực. trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của
vợ chồng đăng ký quyền nắm giữ trước ngày nghị định này có hiệu lực mà chỉ
ghi tên của một bên vợ hoặc chồng, thì vợ chồng rất có thể nhu cầu cơ quan
nhà nước có thẩm quyền cấp lại giấy tờ đăng ký quyền sở hữu tài sản đó để
ghi tên của cả vợ & chồng; nếu vợ chồng không nhu cầu cấp lại hồ sơ nhiều
đăng ký quyền sở hữu tài sản thì tài sản đó vẫn thuộc sở hữu chung của vợ
chồng; nếu có tranh chấp, bên nào cho đây là tài sản thuộc sở hữu riêng của
mình, thì có nghĩa vụ minh chứng.

Căn cứ vào các quy định này thì mảnh đất mà bà cùng chồng mua năm 2 nghìn
(ở trong thời kỳ hôn nhân) sẽ được xác định là tài sản chung của vợ chồng
cho dù chỉ có chồng bà thay mặt đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất. Nếu bà muốn bổ sung tên mình vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì
có thể làm thủ tục đề nghị Văn phòng đăng ký nhà đất cấp lại giấy tờ đăng
ký quyền sử dụng đất mang tên bà & chồng.


Luật sư Vũ Thái Hà

(doanh nghiệp Luật TNHH YouMe, Website: www.youme vietnam.com)
Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Bạn có tin có thể vay thế chấp sổ đỏ tại An Giang trong
vòng 10 ngày?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 16/08/2018 1:53:32