Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Những giấy tờ cần có trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận
quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

Nội dung : Hỏi: Ðề nghị cho biết, đối với nhà ở, công trình xây dựng được
tạo lập từ trước ngày Nghị định số 95/2005/NÐ-CP có hiệu lực thi hành, thì
phải có những giấy tờ gì trong thủ tục đề nghị cấp Giấy ghi nhận quyền nắm
giữ nhà ở, quyền nắm giữ công trình?

Trả lời:

Theo Thông tư hướng dẫn số 13/2005/TT-BXD ngày 5/8/2005 của Bộ Xây dựng;
đối với nhà ở, công trình xây dựng của cá nhân nội địa được tạo lập từ
trước ngày Nghị định số 95/2005/NÐ-CP (ngày 15/7/2005) có hiệu lực thi
hành; thì ở trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,
quyền sở hữu công trình xây dựng, phải có bản sao một trong những giấy tờ
sau đây:

a. Giấy phép xây dựng nhà ở, công trình xây dựng riêng với trường hợp phải
xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

b. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc một ở trong các loại giấy tờ về
quyền sử dụng đất quy chế tại các khoản 1, 2 và 5 Ðiều 50 của Luật Ðất đai
hoặc có tên trong sổ ĐK ruộng đất, sổ địa chính đối với nhà ở, công trình
xây dựng được xây dựng trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành (ngày
1/7/2004);

c. Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy chế tại Nghị định
số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về mua và bán và buôn bán nhà ở hoặc
giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ trước ngày
5/7/1994;

d. hồ sơ nhiều về giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;

đ. hồ sơ nhiều về nắm giữ nhà ở, công trình xây dựng do cơ quan có thẩm
quyền cấp qua các thời kỳ; hồ sơ nhiều về nhà đất do cơ quan có thẩm quyền
cấp qua các thời kỳ mà nhà đất đó không thuộc diện nhà nước xác lập sở hữu
toàn dân theo quy chế của Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của
Quốc hội khóa XI "về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng ở trong
quá trình triển khai các chính sách về quản lý nhà đất & chính sách cải tạo
xã hội chủ nghĩa trước ngày 1/7/1991", Nghị quyết Số 755/2005/NQ-UBTVQH11
ngày 2/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội "quy định việc giải quyết đối
với một số tình huống chi tiết cụ thể về nhà đất ở trong quá trình tiến
hành các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa
trước ngày 1/7/1991";

e. giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở, công trình
xây dựng đã có chứng nhận của công chứng hoặc xác nhận của UBND từ cấp xã
trở lên; giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền
giải quyết vấn đề nắm giữ nhà ở, công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp
luật; tình huống mua nhà ở. ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà
ở đầu tư xây dựng để bán thì phải có HĐ mua bán nhà ở đã được hai bên ký
kết;

g. tình huống người đề nghị cấp giấy ghi nhận có một ở trong những giấy tờ
quy định tại các điểm a, b, c, d, đ & e trên đây nhưng không đúng tên trong
các hồ sơ nhiều đó thì trong đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phải có chứng
thực của UBND cấp xã về việc tạo lập nhà ở, công trình xây dựng do mua nhận
tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua các hình thức khác theo quy chế
của pháp luật;

h. tình huống người đề nghị cấp giấy chứng nhận không còn một ở trong những
hồ sơ nhiều quy chế tại các điểm a, b, c, d, đ và e trên đây thì phải có
giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở, công trình xây dựng không còn
tranh chấp về sở hữu và đã được xây dựng trước khi có quy hoạch xây dựng
đối với trường hợp đã có quy hoạch chi tiết cụ thể xây dựng đô thị hoặc quy
hoạch xây dựng điểm người dân nông thôn theo quy chế của pháp luật về xây
dựng.

Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Bạn muốn vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng tại Tây Ninh trong
vòng 10 ngày?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 15/08/2018 20:12:13