Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : ABBank dự kiến trả cổ tức 7,4% cho năm 2017

Nội dung : Đại hội cổ đông diễn ra ngày 25/4 tại TP HCM sẽ xin ý kiến cổ
đông về mức cổ tức cho 2017.
Bên cạnh đó, Đại hội thảo luận kế hoạch bầu nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ mới 2018-2022. Số thành viên dự kiến là 7, trong đó có 2 thành
viên độc lập; số thành viên ban kiểm soát là 3, gồm 2 thành viên chuyên
trách.
Đại hội đồng thời thông qua các mục tiêu cho nhà băng trong năm tài chính
mới. Cụ thể gồm tổng tài sản hướng đến 106.000 tỷ đồng, tăng 25% so với kết
quả năm 2017; dư nợ 55.263 tỷ đồng, tăng 14,6%; huy động 82.837 tỷ đồng,
tăng 32%; lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, tăng 49%; tỷ lệ nợ xấu duy trì
ổn định dưới 3%.

Ngân hàng có năm 2017 kinh doanh thuận lợi.
"Đây là những chỉ tiêu khả thi, tính toán và đề xuất dựa trên những nền
tảng bền vững nhà băng đang có", đại diện ngân hàng nhấn mạnh
ABBank hoàn thành năm 2017 với kết quả kinh doanh khả quan như: tổng tài
sản 84.724 tỷ đồng, tăng 14%, đạt 105% kế hoạch năm; huy động đạt 76.956 tỷ
đồng, lợi nhuận trước thuế 2 là hơn 604 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu giữ ở mức
2,03%.
Nhà băng còn được bình chọn các giải thưởng uy tín trong và ngoài nước
như "Ngân hàng Phát triển bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2017", top 10 thương
hiệu dẫn đầu Việt Nam, top 10 thương hiệu vàng châu Á - Thái Bình Dương,
chứng nhận đánh giá quốc tế độc lập CSI - chỉ số hài lòng của khách hàng
2017.
Song Minh
Nguồn: vnexpress.net
Xem thêm:Ngay bây giờ, bạn hãy vay tiền mua nhà trả góp ngân hàng
MaritimeBank tại Quảng Trị

Mail : thangtmdt2009@gmail.com

Dấu thời gian : 28/08/2018 21:13:48