Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Danh mục phí vay tín chấp ANZ

Nội dung : Danh mục phí vay tiêu dùng (vay tín chấp) ANZ
Phí xử lý giao dịch thanh toán: 600.000 VNĐ (Ghi chú: miễn phí cho khách
hàng AEP & khách hàng có tài khoản lương tại ANZ)
Phí thanh toán trễ hạn: 2.00% trên giá trị chưa thanh toán (tối thiểu
150.000 VNĐ) + 150% lãi suất vay trên giá trị chưa thanh toán từ ngày đến
hạn
Phí thanh toán trước hạn: 5% giá trị trả trước hạn nếu tất toán trong 3 năm
đầu hoặc 2% giá trị trả trước hạn nếu tất toán từ năm thứ 4 trở đi (tối
thiểu 1.500.000 VNĐ)
Phí tăng hạn mức Vay tiêu dùng: 600.000 VNĐ ( Ghi chú: miễn phí cho khách
hàng AEP & khách hàng có tài khoản lương tại ANZ)

Xem thêm:làm cách nào có thể vay tín chấp theo lương trong vòng 3
ngày

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 15/08/2018 0:27:51