Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm của ngân hàng khởi sắc???...

Nội dung : Về môi trường buôn bán 6 tháng cuối năm cũng như so sánh cả năm
2013 với năm 2012, có trên một nửa số các TCTD cho rằng, môi trường kinh
doanh bên ngoài sẽ thuận lợi hơn.Theo kết quả điều tra về triển vọng kinh doanh của không ít tổ chức tín
dụng do Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ (Ngân Hàng Nhà Nước) triển khai hồi
tháng 6, có tới 63,3% TCTD thẩm định và đánh giá triển vọng kinh doanh ở
trong 6 tháng cuối năm 2013 sẽ diễn biến thuận lợi hơn 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, dự báo về lợi nhuận cả năm thì có đến 71,4% TCTD cho rằng mức
tăng lợi nhuận cả năm 2013 chỉ dưới 10%.Hơn 1/3 số TCTD cho rằng môi trường
kinh doanh nội tại bao gồm: năng lực kinh tế tài chính, nguồn nhân lực… ở
trong 6 tháng đầu năm 2013 thuận lợi hơn so với nửa cuối năm 2012; 57,7%
TCTD thẩm định và đánh giá không thay đổi & chỉ có 3,9% TCTD nhận định tiêu
cực.

Đối với môi trường kinh doanh bên phía ngoài (điều kiện kèm theo phát triển
kinh tế tài chính, chính sách tín dụng thanh toán, lãi vay, tỷ giá của Ngân
Hàng Nhà Nước và các quy chế khác của nhà nước và pháp luật…), có 32,9%
TCTD thẩm định môi trường kinh doanh bên ngoài đã tác động tiêu cực đến
hoạt động buôn bán của họ. Có 50,6% cho là không chuyển biến so với nửa
cuối năm 2012; chỉ có 16,5% TCTD đánh giá và thẩm định là thuận lợi hơn.

tuy vậy, nhận định về môi trường buôn bán 6 tháng tới, cũng như so sánh cả
năm 2013 với năm 2012, có trên 50% TCTD cho rằng, môi trường buôn bán phía
bên ngoài sẽ thuận lợi hơn.
Xem thêm:giải pháp vay vốn tín chấp theo lương trong 10 ngày.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 14/08/2018 1:25:34