Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Trình tự, thủ tục chuyển đổi nhà ở

Nội dung : giao dịch thanh toán chuyển đổi quyền nắm giữ nhà ở


A. Chuyển đổi quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

1. Về thủ tục chuyển đổi quyền nắm giữ nhà ở gồm có:

- HĐ chuyển đổi có ghi nhận của công chứng Nhà nước;

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở của 02 bên chuyển đổi nhà ở

- Bản khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất và Bản khai nộp lệ phí trước
bạ nhà, đất (do cơ quan quản lý nhà ở cung cấp tại nơi tiếp nhận thủ tục).

2. Về trình tự, hồ sơ chuyển đổi nhà ở

- Bước 1: Các bên đổi nhà ở đến lập HĐ chuyển đổi nhà ở tại cơ quan công
chứng (không nhận biết địa bàn), kèm theo hồ sơ nhiều chứng minh quyền sở
hữu nhà ở và chứng minh thư nhân dân. Có thể soạn sẵn hoặc do công chứng
viên soạn.

- Bước 2: Các bên chuyển đổi nhà ở nộp thủ tục tại cơ quan quản lý nhà ở
cấp huyện (nếu là cá nhân), cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (nếu là tổ chức)
nơi có nhà ở.

- Bước 3: Căn cứ vào hồ sơ, cơ quan quản lý nhà ở sẽ kiểm tra, xác định vị
trí thửa đất và gửi cho cơ quan thuế để xác định nhiệm vụ kinh tế (nếu có);

- Bước4:Sau khi có thông báo của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà ở sẽ gửi
thông báo nộp thuế để chủ nhà đi nộp nhiệm vụ kinh tế tại cơ quan thuế.

- Bước 5: Sau khi đã nộp thuế, chủ nhà nộp biên lai thu thuế, lệ phí trước
bạ cho cơ quan quản lý nhà ở để nhận Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở &
quyền sử dụng đất ở.

Thời gian làm thủ tục cấp Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng
đất ở cho người mua tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ thủ tục
hợp lệ. thời giờ này không tính vào Thời gian chủ nhà đi nộp các nhiệm vụ
kinh tế tài chính cho Nhà nước.

B. Chuyển đổi quyền sở hữu nhà ở không còn quyền sử dụng đất ở

1.Về thủ tục chuyển đổi nhà ở bao gồm:

- Giấy chứng nhận quyền nắm giữ nhà ở được cấp theo quy chế của Luật nhà ở
(chỉ có quyền nắm giữ nhà ở trên đất của người khác như xây dựng nhà ở trên
đất thuê, đất mượn);

- HĐ chuyển đổi nhà ở có chứng nhận của công chứng Nhà nước;

- Bản kê khai nộp lệ phí trước bạ nhà ở của cả hai bên.

2. Về trình tự, giấy tờ thủ tục chuyển đổi nhà ở

Trình tự, thủ tục chuyển đổi nhà trong trường hợp này được thực hiện như
quy chế riêng với trường hợp chuyển đổi nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở
nêu tại phần a trên đây.

trong trường hợp này cả hai bên không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng
đất mà chỉ phải nộp lệ phí trước bạ nhà ở (bằng 1% giá trị nhà ở theo quy
định).

Các bên chuyển đổi chỉ được quyền nắm giữ nhà ở theo thời hạn ghi trong
Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở.


Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Tại sao bạn nên? vay vốn mua đất tại Vietcombank đơn giản nhất?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 09/08/2018 19:45:01