Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : Thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử hửu nhà ở lần đầu

Nội dung : Thủ tục ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY ghi nhận QUYỀN nắm giữ NHÀ Ở LẦN ĐẦU


A. hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền nắm giữ nhà ở cho cá nhân

1. giấy tờ thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu)

- Bản sao hồ sơ nhiều minh chứng tạo lập nhà ở hợp pháp như Giấy phép xây
dựng; hợp đồng mua và bán nhà ở có xác nhận của UBND cấp xã…

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở do chủ nhà thuê đơn vị có chức năng đo vẽ triển
khai. Nếu do chủ nhà tự đo vẽ thì phải có thẩm tra của cơ quan quản lý nhà
ở cấp quận nếu tại đô thị, có thẩm tra của UBND xã nếu tại nông thôn.

2. Trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền nắm giữ nhà ở

- Bước 1: Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp giấy tờ thủ tục & lệ phí
cấp giấy tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện. Nếu là nhà ở tại nông thôn
thì có thể nộp hồ sơ tại UBND xã, UBND xã sẽ chuyển thủ tục lên cơ quan
quản lý nhà ở cấp huyện.

ở trong tình huống thủ tục chưa đủ giấy tờ theo quy định thì người tiếp
nhận hồ sơ phải hướng dẫn chi tiết cụ thể để bổ sung cập nhật hồ sơ.

- Bước 2: Cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện xem xét, nếu đủ điều kiện kèm
theo thì làm thủ trình UBND cấp huyện ký Giấy ghi nhận & thông báo cho chủ
nhà nộp các nghĩa vụ kinh tế theo quy định.

tình huống không đủ điều kiện cấp Giấy ghi nhận thì phải có thông báo và
trả lại lệ phí cấp Giấy cho người nộp thủ tục. Nếu UBND xã nhận hồ sơ thì
cơ quan quản lý nhà chuyển cho UBND xã để thông báo có người nộp hồ sơ biết
lý do không được cấp Giấy ghi nhận.

- Bước 3: Chủ nhà đi nộp các khoản thuế theo quy định & chuyển biên lai
thuế cho cơ quan thụ lý hồ sơ;

- Bước 4: Chủ nhà nộp lại hồ sơ nhiều gốc về sở hữu nhà ở, ký nhận vào Sổ
ĐK sở hữu & nhận Giấy ghi nhận tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện.

Nếu chủ nắm giữ đã nộp giấy tờ thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận tại UBND
xã thì nhận Giấy ghi nhận và nộp hồ sơ nhiều gốc về nắm giữ nhà ở tại UBND
xã đẻ chuyển cho cơ quan quản lý nhà ở lưu.

Nếu chủ nắm giữ uỷ quyền cho người khác đi nhận thay thì phải có Giấy uỷ
quyền có xác thực của UBND cấp xã

B giấy tờ thủ tục cấp Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức

1. thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận gồm có:

- Đơn đề nghị cấp Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu)

- Bản sao giấy tờ chứng minh tạo lập nhà ở hợp pháp như Giấy phép xây dựng;
HĐ mua bán nhà ở có chứng thực của UBND cấp xã…

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở do chủ nhà thuê đơn vị có chức năng đo vẽ tiến
hành. Nếu do chủ nhà tự đo vẽ thì phải có thẩm tra của cơ quan quản lý nhà
ở cấp quận nếu tại đô thị, có thẩm tra của UBND xã nếu tại nông thôn.

2. Trình tự cấp Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở

- Bước 1: Tổ chức cử người thay mặt đại diện để nộp giấy tờ thủ tục đề nghị
cấp Giấy chứng nhận & nộp lệ phí cấp giấy tại Sở Xây dựng.

- Bước 2: Sở Xây dựng xem xét, nếu đủ điều kiện kèm theo thì làm thủ ký
Giấy ghi nhận hoặc trình UBND cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận và thông báo cho
chủ nhà nộp các nghĩa vụ kinh tế theo quy định.

trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy ghi nhận thì phải có thông báo và
trả lại lệ phí cấp Giấy cho người nộp thủ tục.

- Bước 3: Người đại diện đi nộp các khoản thuế theo quy chế & chuyển biên
lai thuế cho cơ quan thụ lý giấy tờ thủ tục (trường hợp không thuộc diện
hoặc không phải nộp thì không có bước này);

- Bước 4: Người đại diện thay mặt nộp lại giấy tờ gốc về sở hữu nhà ở &
nhận giấy ghi nhận tại Sở Xây dựng.

Người đi nhận Giấy chứng nhận phải có văn bản uỷ quyền của tổ chức.

C. hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trong tình huống mua nhà ở.
ở của doanh nghiệp kinh doanh nhà ở

Người mua căn hộ ở thực hiện kê khai vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận &
nộp tiền lệ phí trước bạ cho doanh nghiệp để bên bán nhà làm Thủ tục đề
nghị cấp Giấy ghi nhận cho người mua.

1. thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận của doanh nghiệp kèm theo danh sách
những người đã ký hợp đồng mua nhà ở

- Đơn đề nghị cấp Giấy ghi nhận quyền nắm giữ nhà ở của người mua nhà ở. ở;

- HĐ mua và bán nhà ở;

- Bản sao đưa ra quyết định phê duyệt dự án hoặc ra quyết định đầu tư hoặc
Giấy ghi nhận đầu tư kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Bản vẽ mặt bằng căn hộ nếu mua nhà hoặc bản vẽ sơ đồ nhà ở riêng lẻ nếu
mua nhà ở cá biệt có đóng dấu chứng thực của bên bán nhà ở.

2. Trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Trình tự cấp Giấy ghi nhận quyền nắm giữ nhà trong tình huống này được thực
hiện như cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

- Nếu người mua nhà ở cá nhân thì công ty bán nhà ở nộp giấy tờ thủ tục đề
nghị cấp Giấy chứng nhận tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện. Nếu người mua
căn hộ ở là tổ chức thì công ty bán nhà ở nộp thủ tục tại Sở Xây dựng.

- Khi nhận Giấy ghi nhận, các công ty không phải nộp bản gốc Quyết định phê
duyệt dự án hoặc Quyết định đầu tư hoặc Giấy ghi nhận đầu tư klèm theo Giấy
ghi nhận quyền sử dụng đất.

- Sau khi nhận Giấy ghi nhận, doanh nghiệp trao Giấy ghi nhận cho người mua
nhà. Việc giao nhận Giấy ghi nhận phải có Sổ theo dõi.


Nguồn: Cafeland.vn
Xem thêm:Xin giới thiệu cách vay vốn mua đất tại TPBank nhanh nhất?

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 09/08/2018 19:56:45