Tin mua bán. Chi tiết >>>

Tiêu đề : MB dành 20.000 tỷ đồng vay vốn ưu đãi tới các doanh nghiệp vừa
và...

Nội dung : Chương trình kéo dài từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2016, áp dụng
với các khoản vay vốn ưu đãi ngắn hạn bằng đồng Việt Nam/USD và các khoản
vay trung hạn nhằm mục đích phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.Vay vốn ưu đãi tại MB

Lãi suất áp dụng trong chương trình hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
được quản lý trên cơ sở lãi suất huy động từ dân cư áp dụng tại MB ở kỳ hạn
tương ứng đối với các khoản vay ngắn hạn. Đối với khoản vay trung hạn, lãi
suất áp dụng theo lãi suất huy động từ dân cư kỳ hạn 12 tháng áp dụng tại
MB tại thời điểm giải ngân và thời gian ưu đãi của khoản vay có thể lên đến
12 tháng, tùy theo kỳ hạn vay của doanh nghiệp. Trong xu thế lãi suất đang
có chiều hướng giảm như hiện nay, việc áp dụng phương án tính lãi suất cho
vay dựa trên lãi suất huy động giúp MB kịp thời điều chỉnh lãi suất cho các
khoản giải ngân mới, đảm bảo nguồn vốn luôn ưu đãi so với lãi suất bình
quân trên thị trường.

Mức lãi suất vay vốn ưu đãi cụ thể được MB tính toán phù hợp với từng nhóm
khách hàng khác nhau. Mức lãi suất thấp nhất đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở
xuống từ 6.5%/năm; với các khoản vay có kỳ hạn trên 12 tháng đến tối đa 60
tháng có mức lãi suất trong thời gian ưu đãi là 8,5%/năm và sau thời gian
ưu đãi là 9,5%/năm.

Đối với các khoản vay ngắn hạn bằng USD dành cho doanh nghiệp xuất khẩu,
lãi suất cho vay được duy trì ở mức thấp. Ngoài ra, trong từng trường hợp
cụ thể, MB sẽ có mức giảm phí thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp có hoạt
động nhập khẩu với mức giảm tối thiểu bằng 10%.

MB tham gia đồng hành cũng khách hàng doanh nghiệp từ năm 2012 với các gói
vay vốn ưu đãi lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nguồn vốn sản xuất kinh
doanh.
Chương trình kéo dài từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2016, áp dụng với các
khoản vay vốn ưu đãi ngắn hạn bằng đồng Việt Nam/USD và các khoản vay trung
hạn nhằm mục đích phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.Vay vốn ưu đãi tại MB

Lãi suất áp dụng trong chương trình hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
được quản lý trên cơ sở lãi suất huy động từ dân cư áp dụng tại MB ở kỳ hạn
tương ứng đối với các khoản vay ngắn hạn. Đối với khoản vay trung hạn, lãi
suất áp dụng theo lãi suất huy động từ dân cư kỳ hạn 12 tháng áp dụng tại
MB tại thời điểm giải ngân và thời gian ưu đãi của khoản vay có thể lên đến
12 tháng, tùy theo kỳ hạn vay của doanh nghiệp. Trong xu thế lãi suất đang
có chiều hướng giảm như hiện nay, việc áp dụng phương án tính lãi suất cho
vay dựa trên lãi suất huy động giúp MB kịp thời điều chỉnh lãi suất cho các
khoản giải ngân mới, đảm bảo nguồn vốn luôn ưu đãi so với lãi suất bình
quân trên thị trường.

Mức lãi suất vay vốn ưu đãi cụ thể được MB tính toán phù hợp với từng nhóm
khách hàng khác nhau. Mức lãi suất thấp nhất đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở
xuống từ 6.5%/năm; với các khoản vay có kỳ hạn trên 12 tháng đến tối đa 60
tháng có mức lãi suất trong thời gian ưu đãi là 8,5%/năm và sau thời gian
ưu đãi là 9,5%/năm.

Đối với các khoản vay ngắn hạn bằng USD dành cho doanh nghiệp xuất khẩu,
lãi suất cho vay được duy trì ở mức thấp. Ngoài ra, trong từng trường hợp
cụ thể, MB sẽ có mức giảm phí thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp có hoạt
động nhập khẩu với mức giảm tối thiểu bằng 10%.

MB tham gia đồng hành cũng khách hàng doanh nghiệp từ năm 2012 với các gói
vay vốn ưu đãi lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nguồn vốn sản xuất kinh
doanh.

Mail : contact@mrthang.vn

Dấu thời gian : 10/08/2018 0:25:20