Giải quyết 1 vấn đề bảo mật tìm thấy trên tài khoản Google của bạn

Tin Rao
Đã tìm thấy 1 vấn đề bảo mật trong tài khoản của bạn
Chúng tôi đã nâng cấp quy trình Kiểm tra bảo mật để cung cấp cho bạn các đề xuất cụ thể, được cá nhân hóa nhằm tăng cường bảo mật cho Tài khoản Google của bạn.
Hãy dành 2 phút để kiểm tra hôm nay và xem các hành động bạn có thể thực hiện để tăng cường bảo mật cho tài khoản của mình.
Tính năng Kiểm tra bảo mật có trong phần Tài khoản của tôi (https://myaccount.google.com)
Email này là để thông báo cho bạn biết về những thay đổi quan trọng đối với Tài khoản Google và dịch vụ của bạn.
et:166