Tin mua bán

Tiêu đề : Luật số: 71/2014/QH13- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các
luật về thuế

. Nội dung : QUỐC HỘI--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

Luật số: 71/2014/QH13
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014
LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾCăn cứ Hiến pháp nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa
đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật thuế thu nhập cá
nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số
26/2012/QH13, Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi,
bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
số 27/2008/QH12, Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12, Luật quản lý thuế
số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số
21/2012/QH13, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, Luật hải
quan số 54/2013/QH13.Điều 1Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu
nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo
Luật số 32/2013/QH13.1. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 như sau:"2. Thu nhập khác
bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu
nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển
nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác,
chế biến khoáng sản; thu nhập từ quyền sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài
sản, kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật;
thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản, trong đó có các loại
giấy tờ có giá; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; khoản
thu từ nợ khó đòi đã xoá nay đòi được; khoản thu từ nợ phải trả không xác
định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót
và các khoản thu nhập khác.Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển
phần thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước ngoài của
doanh nghiệp về Việt Nam thì đối với các nước mà Việt Nam đã ký Hiệp định
tránh đánh thuế hai lần thì thực hiện theo quy định của Hiệp định; đối với
các nước mà Việt Nam chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì trường
hợp thuế thu nhập doanh nghiệp ở các nước mà doanh nghiệp chuyển về có mức
thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn thì thu phần chênh lệch so
với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
của Việt Nam.".2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau:"1. Thu nhập từ
trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất
muối của hợp tác xã; thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế
- xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn; thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế
biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.".3. Sửa đổi, bổ sung điểm
a khoản 1 Điều 9 như sau:"a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt
động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo
dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh
nghiệp theo quy định của pháp luật;".4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9.5. Bổ
sung điểm đ và điểm e vào khoản 1 Điều 13 như sau:"đ) Thu nhập của doanh
nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản
phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng một trong các tiêu chí
sau:- Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao theo quy định của Luật
công nghệ cao;- Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các
ngành: dệt - may; da - giầy; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ
khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015
trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được
tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương.Chính phủ
quy định Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển quy định
tại điểm này.e) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư trong
lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
và dự án khai thác khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu mười hai
nghìn tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định của Luật
công nghệ cao, Luật khoa học và công nghệ, thực hiện giải ngân tổng vốn đầu
tư đăng ký không quá 5 năm kể từ ngày được phép đầu tư theo quy định của
pháp luật về đầu tư.".6. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 13 như
sau:"d) Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; nuôi
trồng, chế biến nông, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó
khăn; nuôi trồng lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội
khó khăn; sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất,
khai thác và tinh chế muối, trừ sản xuất muối quy định tại khoản 1 Điều 4
của Luật này; đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông sản,
thủy sản và thực phẩm;".7. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 13 như
sau:"3a. Áp dụng thuế suất 15% đối với: thu nhập của doanh nghiệp trồng
trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản không
thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.".8. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều
13 như sau:"5. Việc kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được quy
định như sau:a) Đối với dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư có quy mô lớn và
công nghệ cao thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo
dài thêm nhưng thời gian kéo dài thêm không quá mười lăm năm;b) Đối
với dự án quy định tại điểm e khoản 1 Điều này đáp ứng một trong các tiêu
chí sau:- Sản xuất sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh toàn cầu, doanh
thu đạt trên 20.000 tỷ đồng/năm chậm nhất sau năm năm kể từ khi có doanh
thu từ dự án đầu tư;- Sử dụng thường xuyên trên 6.000 lao động;- Dự án đầu
tư thuộc lĩnh vực hạ tầng kinh tế kỹ thuật, bao gồm: đầu tư phát triển nhà
máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ, đường sắt,
cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga, năng lượng mới,
năng lượng sạch, công nghiệp tiết kiệm năng lượng, dự án lọc hóa dầu.Thủ
tướng Chính phủ quyết định kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi
quy định tại điểm này nhưng thời gian kéo dài thêm không quá mười lăm
năm.".9. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Luật số 32/2013/QH13 như sau:"3.
Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm cấp
phép hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Trường hợp pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp có thay đổi mà doanh nghiệp
đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi,
bổ sung thì doanh nghiệp được quyền lựa chọn hưởng ưu đãi về thuế suất và
về thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật tại thời điểm
cấp phép hoặc theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung cho
thời gian còn lại.Tính đến hết kỳ tính thuế năm 2015, trường hợp doanh
nghiệp có dự án đầu tư đang được áp dụng thuế suất ưu đãi 20% quy định tại
khoản 3 Điều 13 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 được sửa
đổi, bổ sung theo Luật số 32/2013/QH13 thì kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
được chuyển sang áp dụng mức thuế suất 17% cho thời gian còn lại.".Điều
2Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số
04/2007/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số
26/2012/QH13.1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:"1. Thu nhập từ
kinh doanh, bao gồm:a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ;b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép
hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.Thu nhập từ kinh doanh
quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có
doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.".2. Sửa đổi điểm c khoản 6 Điều
3 như sau:"c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược;".3. Bổ sung khoản
15 và khoản 16 vào Điều 4 như sau:"15. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc
các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.16. Thu nhập của cá nhân là chủ tàu,
cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động
cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt
thủy sản xa bờ.".4. Sửa đổi Điều 10 như sau:"Điều 10. Thuế đối với cá nhân
kinh doanh1. Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên
doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.2. Doanh
thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng
dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh
hàng hoá, dịch vụ.Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh
thu thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu theo quy định của pháp
luật về quản lý thuế.3. Thuế suất:a) Phân phối, cung cấp hàng hoá: 0,5%;

b) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% .

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán
hàng đa cấp: 5%;

c) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu
nguyên vật liệu: 1,5%;

d) Hoạt động kinh doanh khác: 1%."5. Sửa đổi Điều 13 như sau:"Điều 13. Thu
nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng
vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên
quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.Đối với hoạt động chuyển
nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng
từng lần.2. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn là
thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp
luật.Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.".6. Sửa
đổi Điều 14 như sau:"Điều 14. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động
sản1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá
chuyển nhượng từng lần.2. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác
định giá chuyển nhượng bất động sản.3. Thời điểm xác định thu nhập chịu
thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có
hiệu lực theo quy định của pháp luật.".7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23
như sau:"2. Biểu thuế toàn phần được quy định như sau:Thu nhập tính thuế
Thuế suất (%)

a) Thu nhập từ đầu tư vốn
5

b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
5

c) Thu nhập từ trúng thưởng
10

d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng
10

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật
nàyThu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 13 của
Luật này
200,1

e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
2
Điều 3Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số
13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số
31/2013/QH13.1. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:"3a. Phân
bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu
đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;".2.
Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 8 như sau:"b) Quặng để sản xuất phân bón; thuốc
phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng;".3.
Bãi bỏ điểm c và điểm k khoản 2 Điều 8.https://chukysocongty.com/chu-ky-so-fpt/
Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tài nguyên số
45/2009/QH121. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 như sau:"7. Nước thiên
nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất, trừ nước thiên nhiên dùng cho
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.".2. Sửa đổi khoản 5 Điều
9 như sau:"5. Miễn thuế đối với nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân
khai thác phục vụ sinh hoạt.".Điều 5Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật
số 21/2012/QH13.1. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, khoản 1a và khoản 6 Điều
31 như sau:"1. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là
Tờ khai thuế tháng;1a. Hồ sơ khai thuế đối với thuế khai và nộp theo quý là
Tờ khai thuế quý;"."6. Chính phủ quy định loại thuế khai theo tháng, khai
theo quý, khai theo năm, khai tạm tính theo quý, khai theo từng lần phát
sinh nghĩa vụ thuế, khai quyết toán thuế; tiêu chí xác định người nộp thuế
để khai thuế theo quý và hồ sơ khai thuế đối với từng trường hợp cụ
thể.".2. Sửa đổi, bổ sung Điều 43 như sau:"Điều 43. Đồng tiền xác định
doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản thuế nộp ngân sách nhà
nướcNgười nộp thuế xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản
thuế nộp ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam, trừ trường hợp nộp thuế
bằng ngoại tệ theo quy định của Chính phủ. Trường hợp phát sinh doanh thu,
chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ hoặc người nộp thuế có nghĩa vụ phải
nộp bằng ngoại tệ nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nộp
thuế bằng đồng Việt Nam thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ
giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh.Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.".3. Bổ sung khoản 11 vào Điều 7
như sau:"11. Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện trang bị công nghệ thông
tin, Chính phủ quy định cụ thể việc người nộp thuế không phải nộp các chứng
từ trong hồ sơ khai, nộp thuế, hồ sơ hoàn thuế và các hồ sơ thuế khác mà cơ
quan quản lý nhà nước đã có.".4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 106 như
sau:"1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời
hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý
thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp
đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế
chậm nộp.Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh
toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên
không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền
chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân
sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước
chưa thanh toán.".Điều 6. Điều khoản thi hành1. Luật này có hiệu lực thi
hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.2. Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá
khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu
nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại:a) Điều 8 và khoản 3 Điều
9 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ
sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13;b) Khoản 1 Điều 6 của Luật thuế
thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo
Luật số 26/2012/QH13;c) Khoản 3 Điều 7 của Luật thuế giá trị gia tăng số
13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số
31/2013/QH13;d) Điều 6 của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12;đ)
Khoản 3 Điều 9 và Điều 14 của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số
45/2005/QH11;e) Khoản 4 Điều 86 của Luật hải quan số 54/2013/QH13.3. Bãi
bỏ điểm c khoản 1 Điều 49 của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13.4. Bãi bỏ các quy
định liên quan đến việc xác định thuế đối với cá nhân kinh doanh tại khoản
1 Điều 19, khoản 1 Điều 20 và khoản 1 Điều 21của Luật thuế thu nhập cá
nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số
26/2012/QH13.5. Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong
Luật.Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá
XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
https://chukyso24h.vn/xem-bai-viet/131/Luat-so-71-2014-QH13-Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-luat-ve-thue.html

Email : hungphat247@gmail.com

Rao tin ngày : 22/01/2018 5:16:43