Tin mua bán. Chi tiết >>>

Dấu thời gian : 23/01/2018 21:32:20

Email : hungphat247@gmail.com

Tiêu đề : CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ

Nội dung : Danh sách các phần mềm hỗ trợ kê khai thuế:https://chukysocongty.com/chu-ky-so-vnpt/


Phần mềm HTKK v3.3.4

Phần mềm ký offline

Phần mềm Java 8.66

Phần mềm Java 7.71XP

Phần mềm iTaxViewer- XML

Trình duyệt TheWorld Browser

Phần mềm UltraViewer

Phần mềm TeamViewer

http://newca.info/cac-phan-mem-ho-tro-ke-khai-thue/